In English
 

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ry:stä ja Autoalan Keskusliitto ry:stä. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste on päivitetty 28.4.2017 ja kuorma- ja linja-autojen ennusteet 8.2.2017. Ennusteita päivitetään seuraavan kerran kesäkuussa 2017.
ennuste_kuvanaMyyntiennusteet perustuvat talouden ja työllisyyden lievään kasvuun sekä autoveron maltilliseen alenemiseen vuosina 2016–2019. Valtiovarainministeriön ennuste vuosien 2017–2018 talouskasvulle on 1,0-1,2 %. Tutkimuslaitosten ja rahoitusalan ennusteet vuosien 2017 bkt:n kasvusta ovat 1,0-2,0 %. Viennin kasvun on ennakoitu vuosina 2017 ja 2018 olevan bkt:n kasvua nopeampaa. Yksityisen kulutuksen kasvun on kuluvana vuonna arvioitu jäävän vuonna 2017 hieman viime vuotta pienemmäksi. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee työllisyyden koheneminen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan työpanoksen kohoamisen myötä palkkasumman kasvu jatkuu maltillisista sopimuskorotuksista ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista huolimatta, mutta viime vuotta hitaammin. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvun on arvioitu olevan vakaata, mutta sitä hidastaa inflaation nopeutuminen.

Henkilöautoja on tänä vuonna arvioitu ensirekisteröitävän 120 000. Ensirekisteröintien määrän kasvu 120 000 henkilöautoon tarkoittaisi noin 1 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 % edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena. Kasvun on kuluvana vuonna arvioitu jäävän maltillisemmaksi, vaikka autovero alenikin pienenä portaana myös vuoden 2017 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriön tammikuussa julkaisemassa selvityksessä käsiteltiin autoilun verorakenteen mahdollisia muutoksia. Verotuksen mahdollisista pitkän aikavälin muutoksista käyty keskustelu aiheutti markkinahäiriön, jonka vaikutukset ovat vaikuttaneet jonkin verran uusien autojen kysyntään kevään aikana. Talouden aiempaa valoisammista näkymistä huolimatta ensirekisteröintien kasvun on ennakoitu jäävän viime vuotta pienemmäksi yksityisen kulutuksen maltilliseksi ennakoidun kasvun sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen hiljaisemman kysynnän takia.

Kuljetusten kysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Kuljetuskysynnän on lähivuosina arvioitu kasvavan, sillä viennin ja investointien määrän on ennakoitu kasvavan enemmän kuin viime vuonna. SKAL:n kuljetusbarometrien mukaan vuosi 2016 oli kuljetusyrityksille ennakoitua parempi. Edellistä vuotta suurempi osuus kuljetusyrityksistä oli joko vaihtanut kalustoaan uudempaan tai suunnitteli kalustoinvestointeja. Myös henkilöstömäärän ja kannattavuuden kehitys ennakoitiin vuoden 2016 ja vuoden 2017 alkuvuoden barometrissä useammin kasvavaksi kuin vuoden 2015 barometreissä.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Pienten kuorma-autojen kysyntä on samaan aikaan pienentynyt ja pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä on kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Autoalan ennusteen mukaan vuosina 2017 ja 2018 ensirekisteröitäisiin noin 16 500 pakettiautoa.

Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin ennakoitiin kasvavan noin 2 800 ajoneuvoon, eli noin 8 % vuoteen 2016 verrattuna. 6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan samalla osuudella, jolloin kokonaismäärä olisi 320. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien trendin on ennakoitu seuraavan pakettiautojen viime vuosien kasvukehitystä. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoitiin kasvavan 500 ajoneuvoon.

Uusia linja-autoja hankittiin joukkoliikennelain muutoksen seurauksena poikkeuksellisen paljon vuosina 2014–2015. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on 2000-luvulla vaihdellut vuosittain 400–500 ajoneuvon välillä. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän vuonna 2017.


print