In English

3.7.2017

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen autoalan ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ja -teollisuus ry:stä ja Autoalan Keskusliitosta. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat -ja teollisuus ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste on päivitetty 16.6.2017 ja kuorma- ja linja-autojen ennusteet 12.6.2017. Ennusteita päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2017.
ennusteet_2017_kesakuu

Ennusteet talouden kehityksestä


Myyntiennusteet perustuvat talouden ja työllisyyden kasvuun sekä autoveron maltilliseen alenemiseen vuosina 2016–2019. Suomen talous kääntyi vuonna 2015 bruttokansantuotteen volyymillä mitattuna kolmen taantumavuoden jälkeen 0,5 prosentin kasvuun edellisvuodesta ja vuonna 2016 talous kasvoi jo noin 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2017 bkt-ennusteet vaihtelevat valtiovarainministeriön 1,2 prosentin kasvusta Nordean 3,0 prosentin kasvuun. Bkt:n kasvun on eri tutkimuslaitosten ennusteissa ennakoitu vuonna 2017 olevan selvästi viime vuotta suurempaa. Ennusteet bkt:n kasvusta vuosina 2017–2018 ovat parantuneet huomattavasti viime kuukausien aikana. Eniten ennustettaan ovat viime kuukausina nostaneet Nordea ja Suomen Pankki. (Finanssialan Keskusliitto 2017, Suomen Pankki 2017)

Talouskasvun on arvioitu olevan viime vuotta laaja-alaisempaa ja yksityisen kulutuksen sekä investointien kasvun lisäksi viennin kasvun on ennakoitu piristyvän. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, mikä heijastuu myös Suomen kasvuodotuksiin. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukevat myös Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja VM arvioi, että Suomen osalta markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt. Vaikka VM:n kasvuennusteet ovat muihin ennustelaitoksiin nähden maltillisia, vuosien 2017 ja 2018 ennusteita on selvästi korotettu vuonna 2016 julkistetuista ennusteista. (Finanssialan Keskusliitto 2017, Valtiovarainministeriö 2017)

Yksityisen kulutuksen kasvun on kuluvana vuonna arvioitu lähes kaikissa rahoituslaitosten ja taloudellisten tutkimuslaitosten ennusteissa jäävän hieman viime vuotta pienemmäksi. Vaikka yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu viimevuotisesta, se ylittää silti edelleen käytettävissä olevat tulot. Kotitalouksien säästämisaste pysyy negatiivisena ja velkaantuminen jatkuu. Yksityistä kulutusta tukevat työllisyystilanteen paraneminen, ostovoiman koheneminen, luottamuksen vahvistuminen ja kotitalouksien velkaantuminen. Poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka pitää kotitalouksien ja yritysten lainakorot edelleen matalina, mikä ylläpitää kulutusta ja piristää investointeja. Sosiaaliturvamaksujen korotukset sekä osana kilpailukykysopimusta tehty julkisen sektorin lomarahojen leikkaus vähentävät kotitalouksien ostovoimaa, mutta vuonna 2017 tuloverotuksen keventäminen kompensoi lähes kokonaan näiden vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihin. (Suomen Pankki 2017)

Kuljetuskysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Viennin ja investointien määrän on ennakoitu kasvavan selvästi viime vuotta enemmän ja ennusteet viennin kasvusta ovat vuodelle 2018 pääosin vuotta 2017 suurempia. SKAL:n kuljetusbarometrien perusteella kuljetusalan henkilöstömäärän ja kannattavuuden kehitys ennakoitiin alkuvuoden 2017 alkuvuoden barometrissä useammin kasvavaksi kuin aiemmissa barometreissä. Toukokuussa 2017 julkaistussa barometrissa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen kyselyn tulokset osoittavat tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Barometrin tulokset vahvistavat käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. (SKAL 2015–2017)

Ennustekehitys

Henkilöautoja on tänä vuonna arvioitu ensirekisteröitävän 120 000. Ensirekisteröintien määrän kasvu 120 000 henkilöautoon tarkoittaisi noin 1 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 % edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena. Kasvun on kuluvana vuonna arvioitu jäävän maltillisemmaksi, vaikka autovero alenikin pienenä portaana myös vuoden 2017 alussa. Talouden aiempaa valoisammista näkymistä huolimatta ensirekisteröintien kasvun on ennakoitu jäävän viime vuotta pienemmäksi yksityisen kulutuksen maltilliseksi ennakoidun kasvun sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen hiljaisemman kysynnän takia.

Vuoden 2018 ensirekisteröintien määräksi on arvioitu 125 000 henkilöautoa, mikä tarkoittaisi noin 4 %:n kasvua ennakoituun vuoden 2017 ensirekisteröintien määrään. Kasvua perustelevat ensisijaisesti talouden ja yksityisen kulutuksen ennakoitu kehitys.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Pienten kuorma-autojen kysyntä on samaan aikaan pienentynyt ja pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä on kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Autoalan ennusteen mukaan vuosina 2017 ja 2018 ensirekisteröitäisiin noin 16 500 pakettiautoa.

Raskaiden ajoneuvojen vuoden 2017 ennusteet on koottu talouskehitystä kuvaavien ennusteiden, kannan kehityksen sekä kuorma- ja linja-autojen myynnin asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin ennakoitiin kasvavan noin 2 900 ajoneuvoon, eli noin 12 % vuoteen 2016 verrattuna. Aiempi ennuste vuodelle 2017 oli 2 800 ajoneuvoa. Myös vuoden 2018 ensirekisteröintimääräksi arvioitiin 2 900 ajoneuvoa.

6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan noin 8 %, jolloin kokonaismäärä olisi 320. Ennuste on sama kuin helmikuussa 2017 muodostettu ennuste. Määrän ennakoidaan pysyvän samana myös vuonna 2018.

Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoiduksi määräksi arvioidaan 400 ajoneuvoa, joka on hieman alkuvuonna tehtyä ennustetta (500) pienempi, sillä pieniä kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity selvästi viime vuosia vähemmän. Määrän on kuitenkin ennakoitu kääntyvän ensi vuonna kasvuun.

Kuorma-autojen kokonaisennuste vuodelle 2017 on 3 620 ajoneuvoa, joka on 8 % vuoden 2016 toteutumaa suurempi.

Uusia linja-autoja hankittiin joukkoliikennelain muutoksen seurauksena poikkeuksellisen paljon vuosina 2014–2015. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on 2000-luvulla vaihdellut vuosittain 400–500 ajoneuvon välillä. Suurten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän, koska vuodelle 2017 ei ole odotettavissa suuria kaupunkiliikenteen kilpailutuksia, vaikka alkuvuoden kehitys onkin ollut viime vuotta suotuisampi.


print